Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI

www.apartandhotel.pl

1. OKREŚLENIA
Warunki rezerwacji – dokument określający warunki realizacji usług zawartych na stronie internetowej systemu rezerwacyjnego www.apartandhotel.pl. Warunki rezerwacji to także warunki umowy, którą zawiera TOUROPERATOR z KLIENTEM.
Formularz rezerwacyjny – to standardowy dokument generowany elektronicznie, stanowiący jedyną formę rezerwacji oraz anulowania rezerwacji apartamentu w serwisie www.apartandhotel.pl .
Klient –  osoba fizyczna dokonująca rezerwacji, mająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Touroperator – BHU PROMOTION Agnieszka Jędrzejewska, NIP 8951182281 z siedzibą w Dobrzykowicach, ul. Cedrowa 2 tel. + 4871 342 16 35, wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 201/11/02/2004, Zezwolenie na Działalność Gospodarczą w Zakresie Organizowania Imprez Turystycznych 11/z/2002, Gwarancja Ubezpieczeniowa Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr M 204244
Voucher – dokument podróżny, który potwierdza zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych na podstawie zamówienia w systemie www.apartandhotel.pl .

2. REZERWACJA
2.1 Rezerwacji w serwisie www.apartandhotel.pl dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza rezerwacyjnego.
2.2 System serwisu www.apartandhotel.pl zawiera usługi potwierdzane w trybie automatycznym.
2.3 Zaznaczenie opcji „Zgadzam się” w formularzu rezerwacyjnym oznacza, iż KLIENT rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli KLIENT nie zaakceptuje warunków Regulaminu, spowoduje to powrót do strony głównej serwisu www.apartandhotel.pl.
2.4 KLIENT dokonując rezerwacji w imieniu innych osób przejmuje odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez te osoby.
2.5 Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez KLIENTA w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi KLIENT.

3. CENY I INNE OPŁATY
3.1 Ceny w systemie podane są za apartament za 1 noc lub za min. 7 nocy w przypadku obowiązku wykupienia turnusu.
3.2 Wszystkie ceny podane są w EURO . Kwota do zapłaty podana jest w złotych (PLN) po przeliczeniu wg kursu dnia, wynikającego z tabeli „B’ Baku Pekao S.A. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez bank KLIENTA.
3.3 Cena potwierdzona w formularzu rezerwacyjnym jest ostateczna i nie podlega zmianie.
3.4 Wszystkie ceny zawierają podatek vat.
3.5 Wszelkie opłaty urzędowe jak opłata klimatyczna pozostawia się do uregulowania przez KLIENTA bezpośrednio w recepcji hotelu.
3.6 Istnieje możliwość wykupienia świadczeń dodatkowych jak wyżywienie, usługi SPA, karnety narciarskie. Informacje o świadczeniach podawana jest w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji.
3.7 Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, parking czy mini bar w hotelu), należność musi zostać uregulowana przez KLIENTA bezpośrednio w recepcji hotelu.

4. WARUNKI I FORMA PŁATNOŚCI
4.1 KLIENT jest zobowiązany do wpłaty 100 % należności, jeśli rezerwacja jest dokonana na mniej niż 31 dni przed rozpoczęciem pobytu.
4.2 Jeśli rezerwacja jest dokonywana na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu KLIENT zobowiązany jest do wpłaty 30% zaliczki i dopłaty pozostałej kwoty na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.
4.3 Autoryzacja i rozliczenie transakcji płatnych przelewem online „Przelewy24” odbywa się przy użyciu terminala na stronie www.apartandhotel.pl poprzez bezpośrednie bezpieczne połączenie z serwerem firmy autoryzującej „Przelewy24”. Transakcja z podaniem danych jest transakcją w pełni bezpieczną.
4.4. Istnieje możliwość płatności w sposób tradycyjny: przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub gotówką w kasie biura.
4.5 Zasady postępowania przy płatności w sposób tradycyjny:
4.5.1 KLIENT przesyła zapytanie o rezerwację miejsc mailem na adres rezerwacja@apartandhotel.pl
4.5.2 TOUROPERATOR potwierdza pisemnie możliwość rezerwacji i w raz z kontem eurowym oraz złotówkowym. KLIENT opłaca świadczenia i zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości zgodnej z pkt 4.1 lub 4.2 oraz przesłania dowodu dokonania przelewu mailem na adres rezerwacja@apartandhotel.pl
4.5.3 Kopię dowodu dokonania przelewu należy także niezwłocznie wysłać pocztą na adres TOUROPERATORA. W przypadku wyboru płatności w euro opłaty banków ponosi Klient.
4.5.4 W przypadku braku płatności rezerwacja jest nieskuteczna co jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez KLIENTA

5. OGRANICZENIA PRZY PŁATNOŚCI W SPOSÓB TRADYCYJNY
5.1 Ze względu na brak możliwości blokowania miejsc w systemie rezerwacyjnym czas upływający od otrzymania umowy do jej odesłania może skutkować niedostępnością oferowanych usług lub zmianą ich ceny.
5.2 W przypadku zaistnienia takiej sytuacji TOUROPERATOR natychmiast skontaktuje się z KLIENTEM i przedstawi propozycję alternatywną.
5.3 Po akceptacji nowej propozycji przez KLIENTA TOUROPERATOR zarezerwuje ją.
5.4 W przypadku braku akceptacji nowej propozycji przez KLIENTA TOUROPERATOR gwarantuje natychmiastowy zwrot całej wpłaconej kwoty.

6. FAKTURA 
6.1 Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art.119) TOUROPERATOR wystawi KLIENTOWI fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty zakończenia pobytu.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TOUROPERATORA
7.1 TOUROPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych np. ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od TOUROPERATORA.
7.2 TOUROPERATOR ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.apartandhotel.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
7.3 W przypadku, gdy realizacja zarezerwowanej usługi jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od TOUROPERATORA jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić KLIENTA.
7.3.1 TOUROPERATOR zobowiązuje się do przedstawienia KLIENTOWI propozycji alternatywnej o standardzie nie niższym oraz w tym samym terminie.
7.3.2 W sytuacji jak wyżej KLIENT zobowiązany jest powiadomić TOUROPERATORA, czy przyjmuje proponowaną zmianę. Nieprzyjęcie proponowanej zmiany oznacza odstąpienie od umowy oraz natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych wpłat na konto bankowe KLIENTA.
7.4 TOUROPERATOR ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
7.5 TOUROPERATOR ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotnej ceny imprezy względem każdego KLIENTA. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
7.6 TOUROPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które spowodowane jest przez:
7.6.1 działalnie lub zaniechanie KLIENTA;
7.6.2 działanie lub zaniechanie osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
7.6.3 działanie siły wyższej.
7.7 Wyłączenie z odpowiedzialności opisane w pkt. 7.6 nie zwalnia TOUROPERATORA od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy pomocy poszkodowanemu klientowi.

8. WARUNKI ZMIAN I REZYGNACJI
8.1 KLIENT może bez zgody TOUROPERATORA przenieść na inną osobę udział w usłudze, jeżeli jednocześnie ta osoba przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i obowiązków jest skuteczne, jeżeli KLIENT pisemnie powiadomi o tym TOUROPERATORA.
8.2 KLIENT przed rozpoczęciem imprezy ma prawo do rezygnacji z niej, informując o tym TOUROPERATORA na piśmie.
8.3 W przypadku rezygnacji z rezerwacji należna kwota zwracana jest na konto KLIENTA (w zależności od metody dokonania płatności).
8.4 Rezerwujący ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z umowy.

9. KOSZTY REZYGNACJI 
9.1 Jeżeli KLIENT zrezygnuje z imprezy z powodów niezależnych od TOUROPERATORA, TOUROPERATOR zastrzega sobie prawo żądania od KLIENTA zapłaty za poczynione przygotowania i poniesione nakłady. Podstawą określenia kosztów rezygnacji jest cena rezerwacji.
Koszty rezygnacji z umowy wynoszą:
• 20% ceny – przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie przed terminem rozpoczęcia pobytu,
• 25% ceny – przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 22 dnia przed terminem rozpoczęcia pobytu,
• 35% ceny – przy rezygnacji zgłoszonej od 21 do 15 dnia przed terminem rozpoczęcia pobytu,
• 50% ceny – przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 8 dnia przed terminem rozpoczęcia pobytu,
• 90% ceny – przy rezygnacji zgłoszonej na 7 dni lub krócej przed terminem rozpoczęcia pobytu,
9.2 Jednocześnie TOUROPERATOR zapewnia, iż przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją uczestnika z udziału w imprezie, a tym samym do zmniejszenia kosztów rezygnacji z uwzględnieniem
indywidualnych okoliczności danego przypadku.
9.3 KLIENT może zwrócić się do TOUROPERATORA o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów.

10. REKLAMACJE
10. 1 Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej (pobytu w hotelu, innej usługi) KLIENT stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz TOUROPERATORA.
10.2 Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową wykonania świadczeń należy zgłosić na piśmie (za potwierdzeniem odbioru) na adres TOUROPERATORA w terminie 30 dni od chwili umownie przewidzianego zakończenia pobytu, Po upływie tego terminu KLIENT może zgłosić roszczenia, jeżeli bez własnej winy nie mógł tego terminu dotrzymać. W takim wypadku powinien zgłosić roszczenia niezwłocznie, gdy będzie mógł. TOUROPERATOR potwierdza Klientowi fakt wpływu reklamacji.
10.3 Reklamacje KLIENTÓW będą rozpatrywane przez TOUROPERATORA w terminach przewidzianych przez obowiązujące prawo.

11. DANE OSOBOWE

11.1 Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.apartandhotel.pl KLIENT wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych TOUROPERATORA. Dane będą przetwarzane przez TOUROPERATORA wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych KLIENTOWI przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

12. PODSTAWA PRAWNA
12.1 Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o kodeks cywilny, ustawę o usługach turystycznych, ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawę o ochronie danych osobowych ustawę o podatku od towarów i usług.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

13.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw powołanych w rozdziale 12.
13.2 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez TOUROPERATORA rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
13.3 Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2013r. do odwołania.

 

Życzymy udanych wakacji.